Skip to main content

Citybug.club Forum

Disclaimer

Via deze website worden diverse diensten aangeboden, waaronder de mogelijkheid digitale media te uploaden en te participeren in een forum (samen ‘Diensten’).

Op de Diensten (met inbegrip van alle updates en verbeteringen) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Door het gebruik van deze website en de Diensten gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onderstaande algemene voorwaarden.

Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

Bezoekers van deze website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.Inhoud

In deze Algemene Voorwaarden vindt u achtereenvolgens:

1. Voorwaarden voor het gebruiken van de website

2. Voorwaarden voor het aanmaken en gebruiken van een account

3. Voorwaarden voor het gebruiken van software1. Voorwaarden voor het gebruiken van de website

1a. Forum

De Diensten omvatten ook het aanbieden van een forum (de ‘Communicatiedienst’), dat u in de gelegenheid stelt met anderen te communiceren.

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of anderen vrijgeeft in de Communicatiedienst. CityBugClub is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit uw bijdrage of deelname aan de Communicatiedienst.

U stemt ermee in de Communicatiedienst uitsluitend te gebruiken om berichten en materiaal te posten, te versturen en te ontvangen die voldoen aan normale fatsoensnormen zijn en te maken hebben met het onderwerp van de Communicatiedienst. U stemt er verder mee in dat wanneer u van de Communicatiedienst gebruik maakt, u in ieder geval de volgende activiteiten achterwege zult laten:

• De Communicatiedienst gebruiken in het kader van enquêtes, wedstrijden, piramideconstructies, kettingbrieven, junkmail, spam of andere ongewenste berichten (commercieel of anderszins).

• Belasteren, beschimpen, bestoken, stalken, bedreigen of anderszins de rechten van anderen schenden.

• Het publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, belasterende, obscene, onzedelijke of onrechtmatige informatie of materiaal.

• Bestanden uploaden, of anderszins ter beschikking stellen, die beelden, foto’s, software of andere materialen bevatten die zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van derden, tenzij u de rechten daartoe bezit of beheert, of de vereiste toestemming hebt verkregen om zulks te doen.

• Gebruikmaken van materiaal of informatie, waaronder beelden en foto’s, die ter beschikking worden gesteld via de Communicatiedienst op een manier die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

• Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden of andere gelijksoortige software of programma’s bevatten die de werking van een computer of het eigendom van een derde in de weg kunnen staan.

• Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor zakelijke doeleinden te kopen of te verkopen.

• Een bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker van de Communicatiedienst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het bestand op deze wijze niet rechtmatig gereproduceerd, vertoond, opgevoerd en/of verspreid mag worden.

• Informatie vervalsen of wissen met betrekking tot houderschap van intellectuele eigendomsrechten zoals eigendomsaanduidingen of labels aangaande de oorsprong of bron van software.

• Andere gebruikers in hun gebruik beperken of hen verhinderen om de Communicatiedienst te gebruiken en er hun voordeel mee te doen.

• Informatie omtrent derden inzamelen, waaronder e-mailadressen.

• Geldende wetten en voorschriften schenden.

• Een valse identiteit gebruiken met de bedoeling anderen te misleiden.

CityBugClub is niet verplicht om de Communicatiedienst te monitoren, maar behoudt zich het recht voor materiaal te controleren dat via de Communicatiedienst is gepost en naar eigen goeddunken materiaal te verwijderen. CityBugClub behoudt zich het recht voor u de toegang tot de Communicatiedienst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden ook te ontzeggen of om informatie of materiaal, deels of volledig te weigeren of te verwijderen. Dit zal gebeuren bij uitzonderlijke misdragingen waaronder bijvoorbeeld herhaaldelijke beledigingen van anderen, ongepaste links naar pornografisch of ander niet voor de doelgroep van de CityBugClub geschikt materiaal. Ontzegging zal plaatsvinden op grond van uw ip-adres of account gegevens. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld. Verwerking van uw ip-adres en account gegevens vindt plaats in overeenstemming met ons privacy statement.1b. Materiaal gepost op CityBugClub

Door uw bijdrage te posten, te uploaden of te verzenden (‘posten’), verleent u CityBugClub en de met haar verbonden ondernemingen de toestemming om uw inzending te gebruiken binnen het kader van hun internetactiviteiten, met inbegrip maar zonder beperking van de licentierechten voor het kopiëren, verspreiden, doorgeven, reproduceren, redigeren, vertalen en herformatteren van uw bijdrage en het publiceren van uw naam in verband met uw bijdrage. CityBugClub is u hiervoor geen enkele vergoeding verschuldigd. CityBugClub is niet verplicht om uw bijdrage te posten of te gebruiken en CityBugClub kan elke bijdrage te allen tijde naar eigen goeddunken verwijderen. Door een bijdrage te posten, garandeert en verklaart u dat u gerechtigd bent de bijdrage te posten.1c. Links naar sites van derden

Via links kunt u terecht komen op websites die niet door CityBugClub worden beheerd. Hoewel CityBugClub haar uiterste best doet om de selectie van links zorgvuldig te beheren, is CityBugClub niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites noch voor links die daarop voorkomen, of voor wijzigingen aan de websites of updates van de websites. CityBugClub biedt u deze links uitsluitend aan voor uw gemak. CityBugClub hoort graag wanneer u meent dat wij links aanbieden die u ongepast vindt.2. Voorwaarden voor het aanmaken en gebruiken van een account

Indien voor een van de Diensten van u wordt verlangd dat u een account opent, moet u de registratieprocedure volgen en ons actuele, volledige en correcte gegevens geven zoals gevraagd op het registratieformulier. Ook kiest u hierbij een wachtwoord en een gebruikersnaam. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is ons privacy statement van toepassing.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account worden ondernomen. U stemt ermee in CityBugClub meteen op de hoogte te brengen in geval uw account ongeoorloofd mocht zijn gebruikt of wanneer er anderszins inbreuk op de beveiliging plaatsvindt.

CityBugClub is niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door derden, met of zonder uw medeweten, maar u bent zelf wel aansprakelijk voor schade die CityBugClub lijdt als gevolg van het gebruik van uw account of wachtwoord door derden. U mag zelf andermans account nooit gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar van de account.3. Voorwaarden voor het gebruiken van software

De auteursrechten op de software die voor het aanbieden van de Diensten ter beschikking wordt gesteld (‘Software’) berusten bij CityBugClub. De Software wordt alleen ter beschikking gesteld om door uzelf te worden gebruikt, en niet voor commerciële doelen.

CityBugClub heeft redelijke stappen ondernomen om te zorgen dat de Software goed functioneert. U gebruikt de Software echter op eigen risico. CityBugClub sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat door gebruik van de Software, of door onvoorziene, ongewenste effecten bij gebruik van de Software. Dit geldt niet indien komt vast te staan dat de schade ontstaan is door opzet of bewuste roekeloosheid van CityBugClub. CityBugClub verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de Software, dus ook niet ten aanzien van geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid. CityBugClub garandeert ook niet de nauwkeurigheid van de resultaten of output die voortvloeien uit het gebruik van de Software. In geen geval is CityBugClub aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of enige andere schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van de Software.

U wordt geacht de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren wanneer u gebruik maakt van de Software.